ROBOGRANT
BRANŻA MEBLARSKA

Strona główna » Finansowanie » Robogrant – dla branży meblarskiej

Ulga na robotyzację

CO TO JEST

ROBOGRANT?

 

Dofinansowanie dla branży meblarskiej zwane „Robograntem” jest pilotażowym programem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który ma na celu wsparcie rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych, skutkujący zwiększeniem ich konkurencyjności poprzez transformację technologiczną.

Planowane działanie ma przynieść pozytywny skutek m.in. w obszarach: jakości, elastyczności i wydajność produkcji branży meblarskiej. Nabór trwa od 6 listopada do 22 grudnia 2022r.

DO KOGO SKIEROWANY JEST

PROGRAM ROBOGRANT?

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw
(z wyłączaniem mikro przedsiębiorców), w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, które: 

Prowadzą czynną
działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie produkcji
mebli (działu 31 PKD jako
działalność dominująca).

Robot spawalniczy

Przynajmniej w 2 z 3
zamkniętych lat obrotowych
poprzedzających rok, w którym
złożyły wniosek o udzielenie
grantu osiągnęły przychody
ze sprzedaży nie niższe,
niż 3 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 850 tys. złotych netto tj. 85% inwestycji.

Maksymalna wartość dofinansowania (stanowiąca pomoc de minimis) wynosi 850 tys. złotych netto tj. 85% inwestycji (dofinansowanie nie zawiera podatku VAT). Pozostałe 15% pokrywa przedsiębiorca. Środki mogą być przeznaczone na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami oraz całym parkiem maszynowym, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (np. oprogramowania).

Kryteriami rozstrzygającymi są pierwszy zakup robota w przedsiębiorstwie, stopa bezrobocia w powiecie przedsiębiorcy ubiegającego się o finansowanie oraz wysokość wkładu własnego.

  Nabór wniosków rozpoczyna się 8 listopada 2022 roku i trwa do
  6 grudnia 2022 r. jednak termin składania wniosków może ulec skróceniu, jeśli środki zostaną wcześniej wyczerpane.

  Robotem przemysłowym, który zgodnie z regulaminem skorzysta z dofinansowania jest stacjonarna lub mobilna maszyna automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

    1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
    2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
    3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
    4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

  Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

  Dowiedz się więcej o Robogrant na stronie PARP:

  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/robogrant 

  SKONTAKTUJ SIĘ

  bezpośrednio z naszym PRZEDSTAWICIELEM
  lub przez formularz kontaktowy

  Piotr Janica - Prezes MPLAB Prototypes

  Agata
  Faryna-MAŁECKA

   

  Office Manager

  Tel.: +48 795 171 853
  E-mail: info@mplab.com.pl

  Formularz kontaktowy

  Polityka prywatności